Πως να Μάθετε Πληροφορίες για τις Αγορές του Εξωτερικού

Πηγές παροχής πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού.

Φορείς Παροχής Πληροφοριών:

Η αξιόπιστη και κατατοπιστική πληροφορία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην έρευνα αγορών του εξωτερικού. Συχνά, όμως, είναι δύσκολη η ανεύρεση των πληροφοριών αυτών.

ΤΟΠΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών

Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου

Τραπεζικό Σύστημα

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Εμπορικά Επιμελητήρια

Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στο Εξωτερικό

Ξένες Εμπορικές αποστολές στην Ελλάδα

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Ιδιωτικές Εταιρείες Έρευνας

Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών Επιχειρήσεων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

Διεθνές Κέντρο Εμπορίου του Ο.Η.Ε.

Στατιστικά Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Επιμελητήρια ή Υπουργία Εμπορίου στη χώρα στόχο

Διεθνείς Εκθέσεις

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται, πολλές φορές αποκλειστικά, σε δημοσίου χαρακτήρα πηγές πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν, όπως είναι τα Υπουργεία Εμπορίου, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών οι εμπορικοί ακόλουθοι των Ελληνικών Πρεσβειών στις διάφορες χώρες και οι εθνικοί τραπεζικοί οργανισμοί.

Οι πηγές αυτές όμως είναι ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν στην πρόκληση του εξαγωγικού εμπορίου.

Μερικές από τις σημαντικότερες πηγές πληροφοριών:

Τράπεζες Πληροφοριών:

Με την ανάπτυξη της πληροφορικής έχει γίνει μία πραγματική επανάσταση στη συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών που αφορούν στις αγορές του εξωτερικού.

Η πληροφορική μας επιτρέπει να έχουμε τράπεζες στοιχείων που:

α) δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης της κατάλληλης βιβλιογραφίας και παροχής μέρους ή όλης της ζητούμενης μελέτης

β) παρέχουν αμέσως πρακτικά στοιχεία όπως:

βαθμό πολιτικού και οικονομικού κινδύνου σε διάφορες χώρες του εξωτερικού

μέγεθος και τάσεις στις διαφορετικές αγορές προϊόντων

νομοθετικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές προϊόντων

δομή του δικτύου διανομής

τελωνειακές ρυθμίσεις και κόστος

ανάλυση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στις αγορές του εξωτερικού

στοιχεία πιθανών πελατών και στοιχεία φερεγγυότητας επιχειρήσεων

Οι Τράπεζες Πληροφοριών αποτελούν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.

Οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις είναι από τους κυριότερους προμηθευτές στοιχείων και πληροφοριών που προέρχονται από δευτερογενείς πηγές.

Πηγές Οικονομικού Χαρακτήρα:

Για την εξασφάλιση μακροοικονομικού χαρακτήρα πληροφοριών βρίσκουμε πολλές και διαφορετικές πηγές στοιχείων σε μεγάλο αριθμό χωρών.

Τα στοιχεία αυτά συνήθως βασίζονται ή αποτελούν μέρος στοιχείων της World Bank ή των Ηνωμένων Εθνών.

Οι δύο αυτοί οργανισμοί συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν στατιστικά στοιχεία οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία για όλες τις χώρες του κόσμου. Άλλες διεθνείς πηγές πληροφόρησης είναι:

το Euromonitor που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση οικονομικών δεικτών και πληροφοριών που αφορούν στις Ευρωπαϊκές αγορές. Κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

το Economist που κάθε χρόνο δημοσιεύει έναν σημαντικό αριθμό εκθέσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές για τη διεθνή αγορά.

Πηγές Στοιχείων Χρηματοοικονομικού και Συναλλαγματικού Χαρακτήρα:

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε δείκτες χρηματο-οικονομικού κινδύνου, υποτίμησης, περιορισμών κεφαλαιουχικών ροών και επαναπατρισμό κερδών, παράγοντες.

Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αποφασιστικά το βαθμό επιτυχίας μίας επιχείρησης στην αγορά του εξωτερικού.

Παρέχονται από τις κυριότερες διεθνείς τράπεζες όπως η Citybank και η Chase Manhattan ή από ειδικευμένους οργανισμούς οικονομετρικών προβλέψεων.

Πηγές Πληροφοριών Νομικού Χαρακτήρα:

Αναφέρονται σε πληροφορίες που αφορούν κίνητρα επενδύσεων, νομικούς περιορισμούς σε εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων, τρόπους λειτουργίας, τύπους ιδιοκτησίας, νομοθεσίας που ρυθμίζει την εμπορία συγκεκριμένου προϊόντος.

Επίσης, θίγονται θέματα όπως οικολογικές ρυθμίσεις, έλεγχοι στο ύψος πραγματοποιούμενων κερδών, προστασία σημάτων και know-how, ύπαρξη εθνικών μονοπωλίων σε ορισμένα προϊόντα-υπηρεσίες, π.χ. αεροπορικές μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία τσιγάρων, κλπ.

Οι τράπεζες πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών αυτής της κατηγορίας.

Προσωπικές Πηγές Πληροφοριών:

Αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη διεθνή αγορά. Οι κυριότερες προσωπικές πηγές πληροφοριών είναι:

Στοιχεία που προέρχονται από μελέτες της έρευνας αγοράς. Πολλές φορές απαιτούνται ειδικές μελέτες έρευνας αγοράς για την εξασφάλιση ορισμένων πληροφοριών. Οι μελέτες αυτές συνήθως συμπληρώνονται από εσωτερικές πληροφορίες της επιχείρησης σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών της, τάσεων σε ορισμένες αγορές, παραπόνων κλπ.

Το προσωπικό των πωλήσεων. Το προσωπικό των πωλήσεων είναι μία άλλη σημαντική πηγή πληροφοριών για την αγορά (διεθνή ή εθνική). Οι πωλητές μια που βρίσκονται κοντά στους αγοραστές των προϊόντων της επιχείρησης στις διάφορες αγορές, έχουν μία ακριβή γνώση της τιμολογιακής πολιτικής των ανταγωνιστών, των προβλημάτων διανομής των προϊόντων της επιχείρησης, των αντιδράσεων των καταναλωτών σε νέα προϊόντα και της αποτελεσματικότητας των διεθνών εκστρατειών.

Ο ρόλος των ενδιαμέσων. Οι ενδιάμεσοι αποτελούν μία άλλη σημαντική πηγή πληροφοριών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτούς για τη διάθεση και εμπορία των προϊόντων της (έμμεσα κανάλια διανομής) Η πλήρης συνεργασία τους αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής διανομής.

Βοήθησε στην Διάδοση

Δημοσιεύσε το στο blog σου η μοιράσου το με τους φίλους σου.